رزرو سند (71/15): تحقيقات حسابداري بهار 88 شماره 1- ج.15 - انجمن حسابداري ايران