رزرو سند (343/2): زبان تخصصي حسابداري جلد يك- ج.2 - عبدالرضا تالانه