رزرو سند (71/14): تحقيقات حسابداري بهار 88 شماره 1- ج.14 - انجمن حسابداري ايران