رزرو سند (71/13): تحقيقات حسابداري بهار 88 شماره 1- ج.13 - انجمن حسابداري ايران