رزرو سند (71/12): تحقيقات حسابداري بهار 88 شماره 1- ج.12 - انجمن حسابداري ايران