رزرو سند (71/9): تحقيقات حسابداري بهار 88 شماره 1- ج.9 - انجمن حسابداري ايران