رزرو سند (71/8): تحقيقات حسابداري بهار 88 شماره 1- ج.8 - انجمن حسابداري ايران