رزرو سند (71/7): تحقيقات حسابداري بهار 88 شماره 1- ج.7 - انجمن حسابداري ايران