رزرو سند (71/6): تحقيقات حسابداري بهار 88 شماره 1- ج.6 - انجمن حسابداري ايران