رزرو سند (71/5): تحقيقات حسابداري بهار 88 شماره 1- ج.5 - انجمن حسابداري ايران