رزرو سند (71/4): تحقيقات حسابداري بهار 88 شماره 1- ج.4 - انجمن حسابداري ايران