رزرو سند (71/3): تحقيقات حسابداري بهار 88 شماره 1- ج.3 - انجمن حسابداري ايران