رزرو سند (71/2): تحقيقات حسابداري بهار 88 شماره 1- ج.2 - انجمن حسابداري ايران