رزرو سند (71/1): تحقيقات حسابداري بهار 88 شماره 1- ج.1 - انجمن حسابداري ايران