رزرو سند (342): مجموعه زبان عمومي و تخصصي حسابداري - عبدالرضا تالانه