رزرو سند (34/5): راهنماي زبان تخصصي حسابداري براساس روش هنالات- ج.5 - عبدالرضا تالانه