رزرو سند (341/3): ناحساب هاي يك حسابدار- ج.3 - حميده اثني عشري