رزرو سند (341/2): ناحساب هاي يك حسابدار- ج.2 - حميده اثني عشري