رزرو سند (341/1): ناحساب هاي يك حسابدار- ج.1 - حميده اثني عشري