رزرو سند (340): سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري جلد دوم - سيد حسين سجادي