رزرو سند (340/1): سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري جلد دوم- ج.1 - سيد حسين سجادي