رزرو سند (335/1): اصول ، مفاهيم و كاربرد حسابداري 3- ج.1 - محمود نبي زاده