رزرو سند (334): حسابداري 2 اصول مفاهيم و كاربرد - محمود نبي زاده