رزرو سند (334/1): حسابداري 2 اصول مفاهيم و كاربرد- ج.1 - محمود نبي زاده