رزرو سند (330): حسابداري مالياتي گزيده اي از قانون ماليات هاي مستقيم به همراه جديدترين دستورالعمل ها و آيين نامه هاي اجرايي محاسبه ماليات - فرشيد نجمي