رزرو سند (0102/2): سياستهاي مالي و فرايند توسعه- ج.2 - ژاك، ژ . پولاك