رزرو سند (469/2): مباني حسابداري مالي- ج.2 - احمد بدري - حميد حقيقت