رزرو سند (327): كاربرد exel در مديريت و حسابداري - مهنچي زاج سيد محمد باقر قروري نخجواني