رزرو سند (461): حسابداري مالياتي و گزيده اي از قانون ماليات هاي مستقيم - فرشيد نجمي