رزرو سند (498/2): حسابداري داريئهاي نامشهود و مخارج انتقالي به دوره هاي آتي- ج.2 - مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حابرسي