رزرو سند (498/1): حسابداري داريئهاي نامشهود و مخارج انتقالي به دوره هاي آتي- ج.1 - مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حابرسي