رزرو سند (497/3): تغييرات حسابداري ئ اصلاح اشتباهات- ج.3 - مركز تحقيقات حسابداري و حسابرسي