رزرو سند (326): حسابداري حقوق و دستمزد به كمك رايانه - شهرام روزبهاني مهدي قرباني