رزرو سند (497/2): تغييرات حسابداري ئ اصلاح اشتباهات- ج.2 - مركز تحقيقات حسابداري و حسابرسي