رزرو سند (497/1): تغييرات حسابداري ئ اصلاح اشتباهات- ج.1 - مركز تحقيقات حسابداري و حسابرسي