رزرو سند (496/1): حسابداري سرمايه گذاري بلند مدت- ج.1 - موسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه