رزرو سند (492/1): استاندارهاي حسابداري- ج.1 - كيمته تدوين استاندارهاي حسابداري