رزرو سند (491): استاندارد هاي حسابداري - كميته فني سازمان حسابرسي