رزرو سند (490): استاندارد هاي حسابداري - كميته توين استاندارهاي حسابداري