رزرو سند (484/2): حسابداري سرمايه گذاري در سهام و ساير اوراق بهادر- ج.2 - رضا نظري