رزرو سند (482/1): حسابداري مالي جلد اول- ج.1 - رضا شباهنگ