رزرو سند (481/3): حسابداري مالي جلد دوم- ج.3 - رضا شباهنگ