رزرو سند (38/2): حسابداري پيشرفته 1 مطابق با استاندارد هاي حسابداري ايران- ج.2 - دكتر حسن همتي