رزرو سند (477/2): حسابداري مالي بر اساس استاندارد هاي بين المللي حسابداري- ج.2 - نظام الدين رحيميان