رزرو سند (477/1): حسابداري مالي بر اساس استاندارد هاي بين المللي حسابداري- ج.1 - نظام الدين رحيميان