رزرو سند (38/1): حسابداري پيشرفته 1 مطابق با استاندارد هاي حسابداري ايران- ج.1 - دكتر حسن همتي