رزرو سند (469/1): مباني حسابداري مالي- ج.1 - احمد بدري - حميد حقيقت