رزرو سند (465): مقدمه اي بر مباني نظري حسابداري شركتهاي سهامي - و. آ .پتن و آ. سي. ليتلتن