رزرو سند (457): حسابداري شركتهاي تضامني - سيد جعفر لاريمي - سيد محمد رضا رئيس زاده