رزرو سند (36/1): مياحث جاري در حسابداري مطابق با استاندارد هاي حسابداري ايران- ج.1 - دكتر حسن همتي