رزرو سند (452/7): حسابداري شركت هاي سهامي- ج.7 - رضانظري