رزرو سند (452/6): حسابداري شركت هاي سهامي- ج.6 - رضانظري